Google ChromeScreenSnapz011

Google ChromeScreenSnapz020

Google ChromeScreenSnapz017

Google ChromeScreenSnapz016

Google ChromeScreenSnapz015

Google ChromeScreenSnapz013


http://hondabeautifulengines.com/
CD: Morihiro Harano (Mori)
AD: Yoshihiro Yagi (Dentsu)
C: Haruko Tsutsui (Dentsu), Nae Mikuni (Dentsu), Daisuke Asano (Dentsu), Scott Lehman (Lehman Ad)


Interactive Director: Yusuke Kitani (Kaibutsu)
Designer: Taiji Kimura (PEN.), Daisuke Hatakeyama (Creative Power Unit), Masashi Fujita (Creative Power Unit), Chihiro Kato (Dentsu), Masanari Kakamu (Dentsu), Daisuke Sasaki, David Robert
Motion Graphics Designer: Kazuhiro Yamamoto (Caviar), Junichi Arakawa (Birdman), Junya Sato (Kaibutsu), Komei Sato (Kappuku)
Web Designer: Atsushi Hashimoto (YAMA)
Programmer: Kazuki Nakata (YAMA)
Photographer: Fumihito Katamura (Fumihito Katamura Photograph Office)


Music: Satoshi Yoshitake (cubesato)
Film Director: Takuya Demura (Caviar)
Editor: Takero Yamashita (TYO Technical Ranch)
Mixer: Masaaki Yoshizaki (TYO Technical Ranch)
Printing Director: Shinya Tamura (Dentsu On Demand Graphic)
Production Manager: Yuta Harasawa (TYO PRODUCTIONS1), Masahira Mizuta (TYO PRODUCTIONS1)
Agency Producer: Misato Tachibana (Mori), Yutaka Hasegawa (Dentsu), Hidenori Kakinuma (Dentsu)
Producer: Shunichi Takano (TYO PRODUCTIONS1) 


Film Production Company: Caviar + TYO PRODUCTIONS1
Graphics Production Company: PEN. + Creative Power Unit
Interactive Production Company: Kaibutsu + YAMA + KAPPUKU
Creative Agency: Mori + Denstu