IMG_1578

IMG_1579

IMG_1580

IMG_1581

IMG_1582

IMG_1583

IMG_1584

IMG_1585

Planning,Art Direction,Produce : kaibutsu

Creative Direction : Morihiro Harano(Mori)
Flower : Azuma Makoto Kaju Kenkyujo
Photo : Shunsuke Shiinoki
Flower Stall : Enzo & team
Planning : Miyo