Art Direction,Design:Kaibutsu

Creative Director,Copywriter:Junpei Watanabe
Producer:Yuri Furukawa
Producer:Yohei Mori,Shogo Hiroki
Photographer:Yusuke Nishibe
Photo Retoucher:Hiroyuki Aoyagi