Device Engineer,Product Designer : Yuya YAP Sato (kaibutsu)
Project Manager,Director : Yoichi Kanazawa (kaibutsu)

Exective Creative Director : Hirozumi Takakusaki (dentsu)
Creative Director,Planner : Yoshikazu Nagashima (dentsu)
Creative Technologist : Sugano Ryoya (dentsu)
Copywriter : Masakazu Ido (dentsu)


Chair : “King of seat” NOGUCHI SEAT