Creative Director: Yusuke Shimazu
Copywriter: Miyuki Ito,Momoka Fukuyado

Art Director: Yusuke Kitani(kaibutsu)

Designer: Masanobu Ishii(kaibutsu)