Charactor design,3D animatioin : Junichi Arakawa(kaibutsu)
Design : Atsushi Hashimoto(YAMA)
Sound Design : Shojiro Nakaoka
Produce : Kentaro Ishibashi(spoon.)

Creative Direction : Ryoichi Nakano (dentsu)
Planning : Yusuke Kitani (kaibutsu)

Special thanks : Maskman inc.