001_965A2620
002_965A2723
003_965A2662
004_965A2726
005_965A2686
006_965A2707
007_965A2740
008_965A2731
mta_kb05
009_965A2737
010_965A2743
mta_kb22
mta_kb13
965A2785
011_965A2745
mta_kb12
mta_kb20
012_965A2747
mta_kb11
013_965A2798
014_965A2809
mta_kb15
mta_kb17
015_965A2822
016_965A2837


Director:Yusuke Kitani(kaibutsu)
Film Editor:Komei Sato(Kappuku)
CG Artist:Junichi Arakawa(kaibutsu)
Compositor:Takehiko Kondo(OMNIBUS JAPAN)
Technical Advisor:Shinya Suzuki(OMNIBUS JAPAN)
Sound Design:Shojiro Nakaoka
Vocal:Ichiko Aoba
Producer:Kentaro Ishibashi(Spoon.)
Project Manager:Yosuke Kobayashi(Spoon.)
Special Thanks:Masato Tanaka,Keiichiro Takakura(AnyTokyo)