Art Direction:kaibutsu inc.
Design:Atsushi Hashimoto(YAMA),Ryota Mishima(kaibutsu),Masanobu Ishii(kaibutsu)