Art Direction:kaibutsu inc.
Design:Ryota Mishima(kaibutsu)