Creative Director: Morihiro Harano(Mori)
Copywriter: Masakazu Taniyama, Yurie Mizuno
Art Director: Yusuke Kitani(kaibutsu)
Agency Producer: Motoko Shimizu(Mori)