Creative Director: Yusuke Shimazu
Copywriter: Miyuki Ito,Momoka Fukuyado
Photographer: Yusuke Nishibe
Retoucher: Masahiko Furuta(amana)
Photo Producer: Yosuke Mori,Shojiro Takenaka(amana)
Agency Producer: Aiko Kurikawa
Account Executive: Iori Watanabe,Kosho Himuro,Atsushi Suzuki


Art Director: Yusuke Kitani(kaibutsu)