Creative Director: Kaori Miki
Copywriter: Ryoko Kataoka

Photographer: Keisuke Tsujimoto
Photo Producer: Yosuke Mori,Shojiro Takenaka(amana)

Art Director: Yusuke Kitani(kaibutsu)
Designer: Ryota Mishima(kaibutsu)