Creative Directer,Copywriter / Tetsuya Yamane
 
Producer / Takaomi Hayashi

 
CG Artist / Junichi Arakawa (baboo animations)
Art Director / Yusuke Kitani (kaibutsu)